Obec Třtice
Obec Třtice

Chráněné území

Chráněné území

Chráněné území V Bahnách
 

Autor práce : Tomáš Truksa (Řevničov)- dne: 24. 2. 2006 - celá práce k nahlédnutí zde (ve formátu .pdf)
 

značka chráněného území     Tato přírodní rezervace se nachází v katastrálním území Třtice v nivě Loděnického potoka za chatovou osadou pod Buckým rybníkem. Lokalita pozemků se nazývá V Bahnách.
Je to místo, kde jsou přechodová rašeliniště s bohatou květenou a společenstva slatin.
Majitel pozemku Ing. Ivan Kasalický nechal zpracovat projekt, podle kterého se realizovaly asanační práce v letech 1994 – 2003 na tomto území. Plán péče pro chráněné území vychází ze zákona ČR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb.
Monitoring provedený po předchozích asanačních zásazích potvrdil jejich význam pro vitalitu a rozšíření vzácných rostlin.
 

Popis chráněného území

potokNázev chráněného území : V bahnách

Majitel pozemku : Ing. Ivan Kasalický

Kategorie ochrany : Přírodní rezervace

Katastrální území : Třtice 
Okres : Rakovník ( v době vyhlášení Nové Strašecí )

Kraj : Středočeský

Datum vyhlášení : 1.10.1952, přehlášeno 15. 7. 1996

Výměra chráněného území:

dle výnosu 2 ha
dle JEP 9,0138 ha ( z toho 6,2683 louka, 2,7455 ostatní)
dle pozemkové knihy 7,7317ha

Nadmořská výška : 420 m nad mořem

Ochranné pásmo : 50 m ze zákona

Důvody ochrany: Rašelinná louka, ležící na horním toku potoka Loděnice mezi rybníky Buckým a Punčochou,rašelinnými fytocenózami a řadou význačných
a chráněných druhů rostlin.

Výskyt rostlin: bařička bahenní, vachta trojlistá, violka bahenní, kuklík potoční, bublinatka žlutobílá, prvosenka jarní, tučnice obecná, rosnatka okrouhlolistá a slatin kolinního stupně

Výskyt živočichů: ještěrka živorodá
 

Charakteristika chráněného území a hlavní motiv ochrany

     Chráněné území V bahnách leží na horním toku potoku Loděnice, po obou březích, pod rybníkem Bucký asi 2 km severně od hlavní silnice Praha – Karlovy Vary. Jižní hranici tvoří souvislý lesní porost, severní hranici zemědělská půda. Východní hranicí je komunikace Nové Strašecí – Třtice, západní hranici tvoří louky a pozemky s rekreačními chatami.
Nadmořská výška území se nelze určit přesně.
Území bylo v minulosti využíváno jako louka a pastvina. Na sušších místech jako dvousečná louka k produkci sena, porosty z vlhčích míst byly koseny jednou ročně a využívány jako stelivo.
Další činnost, která se dotkla území byla těžba rašeliny a slatiny od doby, kdy byly pozemky předány ministerstvu zdravotnictví k balneologickým účelům. Nejcennějším prvkem celého území je přechodové rašeliniště, kde se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.
Stav rostlinných společenstev se oproti výchozímu stavu z roku 1952, kdy bylo celé území koseno a vypásáno, podstatně změnil.Výrazně nastoupila sukcesí fáze s náletem dřevin do jižní části chráněného území. Podél toku, kde byl potlačen původní břehový porost, rychle nastoupily náhradní dřeviny. Porosty rašelinných luk a mokřadů postupně ustupovaly a nakonec se zachovaly jen ostrůvkovitě v prosvětlenějších místech.
Nutnost asanačních a regulačních zásahů se směřují do následujících částí chráněného území.
Asanační práce začaly být prováděny v roce 1994 s cílem rozšířit místa výskytu nejcennějších rostlin. Velkou plochu zaujímá bažinný a rašelinný les s dominantními druhy: borovice lesní, dub zimní, bříza bradavičnatá, topol, osika, vrba ušatá, vrba popelavá a bříza pýřitá.
Dále jsou zde rákosiny jako společenstva invazní.
Velkým nebezpečím je šíření plevelových a ruderálních společenstev.
Studie avifauny chráněného území V bahnách je částí předloženého Plánu péče.

 

Botanická skladba mokřadních rostlin

Datum vložení: 8. 11. 2010 15:57
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2010 15:57
Autor:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rybník Bucek